top

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:
   • Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
   • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,
   • Kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:
   • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
   • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez  okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 2 lat,
   • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,
   • Na potrzeby marketingu produktów i usług ADO.
 3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.
 4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a i b., a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.
 8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: boryszewgeg@serwisiod.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.